TAŞINMAZ KİRA İHALE İLANI
TAŞINMAZ KİRA İHALE İLANI
 

 

 
İLAN
ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
 
1- İHALENİN KONUSU:
  1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede bulunan taşınmazlar Belediye Encümeninin 17/06/2022 Tarih ve 116 Sayılı Kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık ihale artırım usulü ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2- İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT:
İhale ekli listede belirtilen tarih ve saatlerde Elbistan Belediyesi Meclis salonunda yapılacaktır.
3- TAŞINMAZLARIN KİRALAMA SÜRESİ:                                                  
  1. Taşınmazın kira süresi sözleşme tarihinden itibaren başlayacaktır.
  2. İhaleye girmek isteyen istekliler ihale ile ilgili idari şartnameyi Elbistan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme İştirakler Birimi (Halk Ekmek Fabrikası üzeri) ücretsiz göre bilirler.
 a) Kiraya verilecek taşınmazın 1 yıllık muhammen bedeli listede belirtilmiştir.
b) İhaleye katılmak isteyenlerin 3 yıllık muhammen bedeli üzerinden % 3 oranındaki geçici teminatı, İhale saatinden önce Belediyemizin Halk Bankası Elbistan Şubesindeki İBAN hesabına veya Belediye veznesine ihale saatinden önce yatırmış olmaları veya bu maddenin ç/2 ve ç/3 nolu bentlerindeki teminat olarak kabul edilecek değerleri vermeleri gerekmektedir.
c) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce toplam (1 yıllık) ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınacaktır.
ç) Teminat olarak;
  1. Tedavüldeki Türk Parası,
  2. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
  3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).Kabul edilecektir.
d) İhale üzerinde kalan istekli, ihale kararlarının onaylanmasından itibaren 15 gün içinde kesin teminatı yatırmak, kira sözleşmesini notere onaylattırmak ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harçları ödemek zorundadır. ( DİK - 57. Madde )
e) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
5- KİRA ARTIŞ ORANI VE ÖDEME ŞEKLİ:
a) Birinci yılın kira bedeli ile KDV, Tellâliye ve İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi ve sözleşmeye ait damga vergisi sözleşmenin imzalanmasından önce peşin olarak ödenecektir.
b) Diğer yılların kira bedelleri, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın, bir önceki yıla ait kira bedelinin Yıllık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranında arttırılması suretiyle her yıl sözleşme tarihinde ödenecektir.
c) Belirlenen muhammen bedel, KDV ve Tellâliye hariç fiyatlarıdır. Bu fiyatlara ihale bedeli üzerinden KDV, Tellâliye ve İhale kararlarına ait damga vergisi ve sözleşmeye ait damga vergisi eklenecektir.
ç) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idare hesabına gelir kaydedilir.
6- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:
a) İhaleye gerçek kişi olarak katılması halinde;  
     1- Nüfus cüzdan sureti,
     2- Tebligata esas ikametgâh belgesi veya Ek.1 de yer alan formata uygun işyeri adres beyanı,
      3-İhaleye ortak olarak girenler için, noter onaylı adi ortaklık sözleşmesi
b) İhaleye tüzel kişi olarak katılması halinde; 
     1- Tüzel kişiliğin son ortaklık durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
     2- Tüzel kişiliği temsile yetkili kişiye ait imza sirküleri,
c) Geçici teminatın ödendiğine dair alındı belgesi veya banka dekontu,
ç) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
d) İhale şartname bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz,
e) 2886 sayılı kanunun 84. maddesi gereğince (tüzel kişiler ve ortaklıklarda ortaklar ve temsile yetkili kişiler dâhil) ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanname,
f) İhaleye vekâleten girenler için noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi
İhaleyi alan gerçek veya tüzel kişinin ihaleyi aldıktan en geç bir ay içerisinde vergi Mükellefi olduğuna dair belgeyi ilgili Müdürlüğe teslim etmesi şarttır.
İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar Elbistan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme İştirakler Birimine teslim etmeleri şarttır.
7- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:
A) İhaleyi yapan idarenin;
a) İta amirleri,
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları,
ç)  (a), (b) ve bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),
B) 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,
C) Elbistan Belediyesine doğrudan veya dolaylı (şirket ortağı vb.) olarak borcu olanlar bu borçlarını ödemedikçe ihaleye katılamazlar.
İhale ile diğer şartlar İhale İdari Şartnamesinde mevcut olup;
      İlgililere ilanen duyurulur.
                                                                                                                                                                      Mehmet GÜRBÜZ
                                                                                                                                                                        Belediye Başkanı
                                   

     

İhale Dosyaları


2022 Elbistan Belediyesi. Tüm Hakları Saklıdır. -- Copyright © 2022 Elbistan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü