Taşınmaz Satış İhalesi
Taşınmaz Satış İhalesi
 

 

Taşınmaz Satış İhalesi
Konu Belediyemize Taşınmaz Satış İhalesi
İhale Tarihi 07/29/2021
İhale No 2021/14
İLAN

ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1  – İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait Aşağıdaki listede bulunan taşınmazlar 03.02.2021 Tarih 14 Sayılı Belediye Meclis Kararı ve 25.06.2021 Tarih 236 Sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
2- İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT:

Satış ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Elbistan Belediyesi Meclis salonunda yapılacaktır.

Taşınmazların tapu devir işleminin yapılması ve satış işlemleri için tüm masraflar satın alan kişi tarafından peşin ödenecektir.

4- İHALE MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

a) Satış yapılacak taşınmazın muhammen bedeli yukarıda listede belirtilmiştir.
b) İhaleye katılmak isteyenlerin muhammen bedeli üzerinden % 3 oranındaki geçici teminatı, İhale saatinden önce Belediyemizin T. Halk Bankası Elbistan Şubesindeki İBAN hesabına ihale saatinden önce yatırmış olmaları veya bu maddenin ç/2 ve ç/3 nolu bentlerindeki teminat olarak kabul edilecek değerleri vermeleri gerekmektedir.
ç) Teminat olarak;

Tedavüldeki Türk Parası,
Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).
Kabul edilecektir.

d) İhale üzerinde kalan istekli, onaylanan ihale kararlarının itibaren 15 gün içinde satış bedelini ödemek, satış sözleşmesini imzalamak ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harçları ödemek zorundadır.
e) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
5- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:

a) İhaleye gerçek kişi olarak katılması halinde;
      1- Nüfus cüzdan sureti,

      2- Tebligata esas ikametgâh belgesi veya Ek.1 de yer alan formata uygun işyeri adres beyanı,

İhaleye ortak olarak girenler için, noter onaylı adi ortaklık sözleşmesi
Geçici teminatın ödendiğine dair alındı belgesi veya banka dekontu
Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
İhale şartname bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz,
2886 sayılı kanunun 84. maddesi gereğince (tüzel kişiler ve ortaklıklarda ortaklar ve temsile yetkili kişiler dâhil) ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanname,
b) İhaleye tüzel kişi olarak katılması halinde;
     1- Tüzel kişiliğin son ortaklık durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

     2- Tüzel kişiliği temsile yetkili kişiye ait imza sirküleri,

c) Geçici teminatın ödendiğine dair alındı belgesi veya banka dekontu,
ç) Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

d) İhale şartname bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz,
e) 2886 sayılı kanunun 84. maddesi gereğince (tüzel kişiler ve ortaklıklarda ortaklar ve temsile yetkili kişiler dâhil) ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanname,
f) İhaleye vekâleten girenler için noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi
İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar Elbistan Belediyesi etüt Proje Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine teslim etmeleri şarttır.

7- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

A) İhaleyi yapan idarenin;
a) İta amirleri,
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
ç)  (a), (b) ve bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

B) 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,
C) Elbistan Belediyesine doğrudan veya dolaylı (şirket ortağı vb.) olarak borcu olanlar bu borçlarını ödemedikçe ihaleye katılamazlar.
8- SÖZLEŞMEYE AİT VERGİ RESİM VE HARÇLAR VE DİĞER GİDERLER

a) Satış bedeli nettir. Satış sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri ile alıcının kullanımından ve benzeri hallerden kaynaklanabilecek her türlü vergi, resim ve harçlar ile her türlü ücretler ve katılım payları alıcıya aittir.
b) Satışla ile ilgili olarak ileride doğabilecek her türlü genel yönetim giderleri alıcıya aittir.
DİĞER HUSUSLAR

9- İhale ile ilgili idari şartnameyi mesai saatleri dâhilinde Elbistan Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisinden ücretsiz olarak görülebilir.

10- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

11- İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir.

12- Satış sözleşmesinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta Elbistan Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

İhale ile diğer şartlar İhale idari şartnamesinde mevcut olup; İlgililere ilanen duyurulur.                                                            

Alpaslan KILIÇ
Etüt Proje Müdür V.

     

İhale Dosyaları


2022 Elbistan Belediyesi. Tüm Hakları Saklıdır. -- Copyright © 2022 Elbistan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü